Licenční podmínky SimplyCORE

Licenční podmínky s koncovým uživatelem pro použití mobilní aplikace SimplyCORE

dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)
Než začnete mobilní aplikaci SimplyCORE používat, tyto licenční podmínky si pozorně přečtěte.
POUŽITÍM MOBILNÍ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, MOBILNÍ APLIKACI SIMPLYCORE ODINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE.
1. Smluvní strany
Tyto licenční podmínky s koncovým uživatelem pro použití mobilní aplikace SimplyCORE (dále jen „Licenční podmínky“) jsou závaznou smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen „Vy“ nebo „Koncový uživatel“) a společností SIMPLY CONTROL s.r.o., sídlem Nemanická 1266, 370 10 České Budějovice, IČO: 10997423, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 31197 (dále jen „Poskytovatel“), která stanovuje podmínky, za kterých můžete tuto mobilní aplikaci používat.
2. Definice
Mobilní aplikace znamená mobilní aplikace SimplyCORE, kterou je možné stáhnout prostřednictvím obchodů App Store nebo Google Play a provozovat ji na mobilním zařízení.
3. Základní ustanovení
Koncový uživatel tímto bere na vědomí skutečnost, že možnost používat Mobilní aplikace závisí na následujících podmínkách, za které Poskytovatel nenese odpovědnost:
– dostupnost internetového připojení Koncového uživatele;
– řádné fungování zařízení používaného Koncovým uživatelem při používání Mobilní aplikace.
– Operační systém mobilního zařízení je aktuální
– Je vlastníkem ne mu byl poskytnut přístupoví autentifikační kód
– Užívá mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS
Koncový uživatel dále bere na vědomí, že při používání Mobilní aplikace budou platit podmínky smlouvy s příslušným mobilním operátorem (dále jen „Poskytovatel mobilních služeb“). V důsledku toho může být Poskytovatelem mobilních služeb účtován Koncovému uživateli přístup ke službám síťového připojení po dobu připojení během přístupu k Mobilní aplikaci. Koncový uživatel tímto přijímá odpovědnost za veškeré takové poplatky.
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit, upravit, nahradit, pozastavit nebo odebrat jakékoli informace nebo služby v Mobilní aplikaci bez předchozího upozornění. Přístup k Mobilní aplikaci Koncového uživatele může být dále omezen za účelem provádění aktualizace, opravy, údržby nebo zavádění nových funkcí nebo služeb.
Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva, jež nebyla Koncovému uživateli výslovně udělena.
Poskytovatel nemá povinnost zajišťovat údržbu a poskytovat služby podpory pro Mobilní aplikaci.
Licenční podmínky upravují užívání jakýchkoli aktualizací poskytnutých Poskytovatelem, které nahradí nebo doplní původní Mobilní aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
4. Licenční ujednání
Poskytovatel tímto uděluje Koncovému uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k nainstalování a používání Mobilní aplikace.
Mobilní aplikace je ve smyslu autorského zákona autorským dílem. Licenční podmínky neudělují Koncovému uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.
5. Práva a povinnosti Koncových uživatelů
Koncový uživatel se zavazuje neužívat Mobilní aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva Poskytovatele.

Koncový uživatel nesmí Mobilní aplikaci pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence.

Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Koncového uživatele nebo jinak zamezit užívání Mobilní aplikace Koncovým uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Licenční podmínky, nebo Mobilní aplikaci používá v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů. Poskytovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet Koncového uživatele, pokud se na něj Koncový uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců. Koncový uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.

6. Úplata za užívání Mobilní aplikace
Mobilní aplikace je poskytována zdarma. Poskytovatel si vyhrazuje právo Mobilní aplikaci kdykoli upravit, případně zpoplatnit Mobilní aplikaci nebo služby, které jsou jejím prostřednictvím poskytovány.

7. Odpovědnost za vady
Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, způsobené při využívání Mobilní aplikace, byly-li způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele, zejména za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Mobilní aplikace, neodborným zásahem do Mobilní aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě Koncového uživatele nebo jeho mobilního zařízení, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v mobilním zařízení Koncového uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Mobilní aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.

Poskytovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na mobilním zařízení Koncového uživatele a za dostupnost Mobilní aplikace v jakémkoliv čase a místě.

8. Omezení záruky
Koncový uživatel tímto výslovně bere na vědomí, že Mobilní aplikaci užívá na vlastní riziko a že Mobilní aplikace je poskytována „jak stojí a leží“. Poskytovatel tímto vylučuje jakékoli výslovné, konkludentní, či zákonné záruky a podmínky ve vztahu k Mobilní aplikaci, pokud se nejedná o podvodně zatajené vady. Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na nerušení užívání Mobilní aplikace ze strany Koncového uživatele, a dále nezaručuje, že funkce obsažené v Mobilní aplikaci budou k dispozici bez přerušení a budou prosté vad, ani že vady Mobilní aplikace budou odstraněny.
Poskytovatel nezaručuje, že Mobilní aplikace bude kompatibilní s mobilním zařízením Koncového uživatele.
Koncový uživatel dále bere na vědomí, že problémy s kompatibilitou mohou způsobit snížení výkonu jeho mobilního zařízení a mohou mít za následek poškození jeho mobilního zařízení, ztrátu dat uložených v jeho mobilním zařízení a poškození softwaru a souborů uložených na jeho mobilním zařízení.
9. Souhlas s používáním neosobních údajů.
Koncový uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn shromažďovat a používat technické a související informace, včetně, nikoli však pouze, informace o mobilním zařízení Koncového uživatele, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízení, které se periodicky shromažďují kvůli možnosti zajišťovat pro Koncového uživatele aktualizace Mobilní aplikace, podporu a jiné služby související s Mobilní aplikací, a kvůli ověřování plnění Licenčních podmínek. Poskytovatel je oprávněn využívat tyto informace, pokud jsou ve formě neumožňující osobní identifikaci Koncového uživatele, ke zlepšování svých produktů nebo k tomu, aby mohl poskytovat Koncovému uživateli služby nebo technologie.
Poskytovatel může prostřednictvím Mobilní aplikace poskytovat některé funkce, které vycházejí z informací o lokalitě. Pro zajišťování těchto funkcí může Poskytovatel přenášet, shromažďovat, udržovat, zpracovávat a používat údaje o lokalitě Koncového uživatele, včetně zeměpisné lokality mobilního zařízení Koncového uživatele v reálném čase. Používáním takových funkcí Mobilní aplikace, které vycházejí z údajů o lokalitě Koncového uživatele, dává Koncový uživatel Poskytovateli souhlas pro přenos, shromažďování, udržovaní, zpracování a používání údajů o jeho lokalitě, aby mohl Poskytovatel Koncovému uživateli takové funkce Mobilní aplikace poskytovat. Údaje o lokalitě jsou shromažďovány ve formě, která Koncového uživatele osobně neidentifikuje. Koncový uživatele je oprávněn vzít tento souhlas kdykoli zpět tím, že nebude používat funkce vycházející z údajů o lokalitě.
10. Zpracování osobních údajů
Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Koncového uživatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
11. Závěrečná ustanovení
Licenční podmínky se uzavírají na dobu neurčitou a zanikají odinstalováním Mobilní aplikace Koncovým uživatelem, zrušením účtu Koncového uživatele Poskytovatelem nebo zánikem Koncového uživatele nebo Poskytovatele bez právního nástupce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo Licenční podmínky kdykoli změnit. O každé změně Licenčních podmínek bude Koncový uživatel předem informován. Pokud Koncový uživatel nesouhlasí s jakýmkoli ustanovením Licenčních podmínek, je povinen okamžitě přerušit přístup k Mobilní aplikaci a Mobilní aplikaci odinstalovat. Další používání Mobilní aplikace představuje přijetí Licenčních podmínek.
Tyto Licenční podmínky jsou dostupné na webových stránkách provozovatele.

Tyto Licenční podmínky jsou platné od 1.6.2022